Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Frederiksbjerg El. Medmindre der i et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt specielle vilkår.

 

2. Priser

Alt salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et skriftligt tilbud afgivet af Frederiksbjerg El specifikt omhandler fast pris gældende på leveringstidspunktet.

Frederiksbjerg El’s priser er baseret på materiale og lønomkostninger, der er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om der er aftalt fast pris, er Frederiksbjerg El derfor berettiget til at forhøje de faste priser, hvis førnævnte forhold bevirker, at Frederiksbjerg El’s omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2%.

Alle priser angives i danske kroner ekskl. fragt, moms, told, skatter og andre afgifter.

Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, medmindre andet er konkret og skriftligt aftalt, afgivet uden binding.

 

3. Betaling og ejendomsforbehold

Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne hos Frederiksbjerg El fakturadato + 8 dage.

Der forbeholdes ret til at fremsende á conto begæringer for hjemtagne materialer med ovenstående betingelser samt for medgået tid.

Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Frederiksbjerg El sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og arbejde, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Frederiksbjerg El ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra kunder betragtes som væsentlig misligholdelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, indtil beløbet er Frederiksbjerg El i hænde. For hver udsendt rykkerskrivelse som følge af manglende rettidig betaling, opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- jf. den til enhver tid gældende Rentelovs regler herom.

Kunde er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til Frederiksbjerg El.

Frederiksbjerg El forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

 

4. Levering

Alle leverancer sker fra Frederiksbjerg El, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den er overdraget af Frederiksbjerg El.

Leverede varer tages ikke retur medmindre andet er skriftligt aftalt. Beskadigede varer tages ikke retur.

 

5. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Ved reklamation vedr. mangler skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Frederiksbjerg El meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil Frederiksbjerg El efter eget valg enten, ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen, kreditere køber varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen.

Frederiksbjerg El påtager sig intet ansvar for at leverede varer eller udført arbejde, egner sig til det af kunden påtænkte formål.

Forandring af eller indgreb i det solgte af andre end Frederiksbjerg El’s personale, fratager Frederiksbjerg El for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Frederiksbjerg El hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering eller andre forsømmelser. Frederiksbjerg El hæfter ikke for fejl, der opstår på baggrund af almindeligt slid.

Frederiksbjerg El’s ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftsnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares eller det udførte arbejdes værdi.

 

6. Produktansvar

Frederiksbjerg El er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade.

Frederiksbjerg El er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

 

7. Overdragelighed

Frederiksbjerg El er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til gældende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår efter Frederiksbjerg El’s forudgående skriftlige samtykke. Dette samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

 

8. Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med denne aftale skal afgøres efter dansk lov og ret.

 

9. Force majeure

Frederiksbjerg El er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Frederiksbjerg El’s kontrol, herunder men ikke begrænset til: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Frederiksbjerg El samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

I sådanne tilfælde er Frederiksbjerg El berettiget til at annullere en del af eller hele ordren eller at udskyde leveringen af varen til opfyldelseshindringen er ophørt.

 

10. Øvrige oplysninger

Tilbud er regnet til udførsel i tidsrummet: man. - tors. 7.00-16.00 og fre. 7.00 - 14.00, med mindre andet er aftalt.

Timelønsarbejde følger ovenstående tider for udførsel.

Ved udkald ud over ovenstående tider betales der udkaldstillæg samt overtidstillæg, hvilket oplyses ved henvendelse.

Skriftligt tilbud er gyldigt i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet.

Der påregnes, at der kan anvises vederlagsfri parkering af servicevogn/servicevogne under arbejdets udførelse.

Såfremt der aftales ændringer til punkter i henhold til handelsbetingelser, så er de kun gældende, når disse er indgået skriftligt.

 

DØGNSERVICE

Ved akut brug for elektriker udenfor arbejdstid:

86 14 34 55